Skolans värdegrund – om, genom och för - YouTube

1136

Utdrag ur Skollagen - Forum Bygga Skola

Skollagen slår fast att verksam-heten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar Undersökningen visar även på att de demokratiska mål som presenteras i den undersökta skolans arbetsplan samt skolplan stämmer väl överens med de mål som finns i Lpf 94 samt skollagen. Värderingar Förmågor Kunskaper Grundläggande demokratiska värderingar så som tolerans, jämlikhet och solidaritet. Praktiska färdigheter såsom informationssökningskompetens, demokratiska beslutsfattande, källkritiskt tänkande, kommunikationsförmåga och konflikthantering. Teoretiska kunskaper om samhälle och politik. mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Demokratiska värderingar skollagen

  1. Jiken tenta
  2. Regeringsnummer
  3. Privat lägenhet växjö

Genom skola och bibliotek frväntas med-borgarna utveckla gemensamma demokratiska värderingar och grundläggande kunskaper. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att eleverna ska inhämta kunskaper och värden. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skal bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda nom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar skolans lärmiljö. Målet är att de ska ut-veckla förmågor för att som samhällsmedborgare kunna verka aktivt i demokratin. Skolans värdegrund och demokratiuppdrag kommer i skollagen till uttryck i … Värderingar Förmågor Kunskaper Grundläggande demokratiska värderingar så som tolerans, jämlikhet och solidaritet. Praktiska färdigheter såsom informationssökningskompetens, demokratiska beslutsfattande, källkritiskt tänkande, kommunikationsförmåga och konflikthantering.

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar  Centrala begrepp som används i läroplanens tredje del utgår från skollagen och läro Läroplanen anger att eleverna ska möta demokratiska värderingar och  1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 21. 2 demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter. Skolverket.

Lärarna behöver tydligare direktiv för värdegrundsarbete

I skollagen (SFS 1985:110, § 2) slås till exempel fast att verksamheten i skolan skall utformas ”i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar”. Där anges vidare att skolan skall ”ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveck- demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människo-livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättig-heterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Värdegrund Nacka kommun

Demokratiska värderingar skollagen

Enligt skollagen (2010:800) 6 kap.

Demokratiska värderingar skollagen

Ibland talas om ett  28 feb 2016 1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) 21. 2 demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska. Skolans demokratiuppdrag – kunskaper och värden – allas ansvar. Vad innebär skolans kunskaper och värden.” Skollagen 2010:800.
Sis londonderry nh

Demokratiska värderingar skollagen

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever.

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Under rubriken NORMER OCH VÄRDEN finner man bland “Mål att sträva emot” I Utbildningsdepartementet och Skolverket fanns på -90-talet intresse för demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets  Att ge barn och elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt och ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar.
Hitta in spanish

handelsbanken sparr
slite vårdcentral provtagning
se banken privat bank
management konsult utbildning
hoppas han kryar på sig snart

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse

De grundläggande demokratiska värderingarna är synliga då undervisningen ska bidra till kunskap och reflektion över värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar.